Cultura i Globalització

A l'exposició es varen plasmar els diferents aspectes que contempla la globalització:
  1. La globalizació económica (comercial, productiva i financera, i amb efectes sobre el medi ambient).
  2. La globalizació espacial, relativa al fenómen migratori i a deslocalitzacions empresarials: Viatjes i turisme masiu.
  3. La globalizació informático-telemática, que fa referencia a la potenciació del fluxe de la informació.
  4. La globalizació cultural: El relativisme cultural.
  5. La globalizació jurídica: Universalització del dret.
  6. La globalizació política: Tendencia a la extensió del model democràtic occidental com a forma d'organizació política.
  7. La globalizació psicològica: Difusió a escala planetaria d'un sentiment de por a ser víctimes de grans epidemies, terrorisme o guerra.
  8. La globalització militar: Extensió de conflictes a escala planetaria.


Cultura & Globalització - Sent i Crea from home